טכנאי גז

טכנאי גז מוסמך

|

טכנאי גז בירושלים

מי אחראי על צוברים?

חזור לטיפים ומאמרים

יחידות עירוניות נוספות שלהן קשר כזה או אחר לעניין צוברי הגז, כפי שיפורט בהמשך, הן רשות הכבאות, האגף לשומה וגבייה ומחלקת הנכסים.fondital.co.il  bosch.digital  deron.co.il פונדיטל

 ברמה הארצית מעורבים לפחות שלושה משרדי ממשלה בעניין הגז:

א. המשרד [האנרגיה והמים] לתשתיות לאומיות, האחראי מתוקף חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989, על רישוי העוסקים בגז וכן על בטיחות הטיפול בגז ובמתקניו.

ב. אגף הפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: משרד התמ"ת), הנותן אישורי הטמנה לצוברים מתוקף תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976. אישור זה אינו בא במקום רישיון מאת הרשות המוסמכת (במקרה הנדון עיריית ירושלים).

ג. המשרד להגנת הסביבה, שבסמכותו לתת היתר רעלים לצוברים מנפח מסוים, על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, ותקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996.

 טיפול הגורמים העירוניים בצוברי הגז

 הנפקת היתר בנייה לצוברי גז

 כאמור על פי תקנות התכנון והבנייה, צובר גז חייב בהיתר בנייה. מבדיקת הביקורת עולה כי יש הבדל בין בנייה חדשה לבין מבנים קיימים.

- בנייה חדשה

 בבנייה רוויה חדשה יש הקפדה על סימון מיקום צובר הגז בהיתר, ובכלל זה הקפדה על כך שבגוף התכנית תופיע הערה שיש לקבל את אישור משרד התמ"ת. כך לדוגמה בתכנית של שלב ב' בשכונת חומת שמואל. כמו כן, בתנאים להיתר מצוין שהצובר יותקן בהתאם לתקנות.

 מנהל האגף הנחה, בעקבות הביקורת, את עובדי המחלקה לרישוי בנייה כי בכל הנוגע לבנייה חדשה יש לקבל תכנית פיתוח הכוללת סימון מיקום צוברי הגז, באישור המחלקה לאיכות הסביבה, כיבוי אש ומשרד התמ"ת.

 במסגרת הבקשה להיתר בנייה מתקבלת חוות דעת של רשות הכבאות לגבי הנושאים הנוגעים לכיבוי אש, ובכלל זה הדרישות לבטיחות. יש להעיר כי בסעיפי הדרישות הנוגעים לעניין הגז יש דרישה לעמידה בתקנים שאינם קיימים (ת"י 462 ות"י 792 שהוחלפו בתקן 158 חלק 1).

 הפיקוח על הבנייה מוודא שצובר הגז אכן נמצא במיקומו על פי ההיתר.

 במסגרת הבקשה לקבלת טופס 4 ותעודת גמר נדרש מבקש ההיתר להגיש טפסים ואישורים, וביניהם אישור על כך שמערכת הגז עומדת בתקן.

 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) חלק כ, נאמר בסעיף 20.09 כי מערכת לאספקת גז תיבדק על ידי מעבדה מאושרת בהתאם לתקן ישראלי 158.

 עוד נאמר (בסעיף 20.10) כי לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז אלא באישורו של מפקח עבודה. מפקח עבודה על פי התקנות – כמשמעותו בחוק  ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1945, הוא: מפקח עבודה באגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

 מן הבדיקה עולה כי המחלקה לפיקוח על הבנייה מסתפקת לעתים באישור של חברת הגז שתכננה והתקינה את מערכת הגז אף שחברות הגז אינן נכללות בקטגוריה של מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות התאמה לתקן של מערכות גז ולא קיבלו אישור לכך מהממונה על התקינה במשרד התמ"ת. יתר על כן, במקרים מעין אלה יש חשש לניגוד עניינים בכך שחברה שתכננה והתקינה את מערכת הגז היא גם זו המאשרת  את תקינותה ואת התאמתה לתקן.

 עוד עולה כי המחלקה אינה מקפידה על קבלת אישור מפקח ממשרד התמ"ת כנדרש בתקנות.

 יש לציין כי אחד התנאים למתן היתר בנייה הוא: "חוזה עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטון, אבן, אטימות, גז, אינסטלציה." כמו כן בין התנאים המיוחדים הרשומים בהיתר – תנאים למתן טופס 4 ותעודת גמר – הוא כי טופס 4 יינתן לאחר אישור לבדיקת בטון, אבן, אטימות, גז, ואינסטלציה.

 לדברי מנהל מדור מניעת דלקות, רשות הכבאות וההצלה נותנת את אישורה למתן טופס 4 ותעודת גמר על סמך אישור משרד התמ"ת ואישור של מעבדה מאושרת או של חברת הגז. עובדי המדור אינם בודקים את תקינות צוברי הגז בשטח. כאמור, משיחות שקיימה הביקורת עם מפקחי נפת בנייה חדשה במחלקה לפיקוח על הבנייה ומבדיקת תיקי בנייה עולה כי יש מקרים שבהם אישור התקינות למערכת הגז ניתן על ידי חברת הגז עצמה אף שאינה מעבדה מאושרת, וכן לא נמצאו בתיקי הבנייה אישורים שמנפיק משרד התמ"ת.

- בנייה קיימת

 אם לגבי בנייה חדשה נעשה בתקופה האחרונה ניסיון לטפל בנושא הצוברים באופן מסודר יותר ולהקפיד על הוראות החוק והתקנות בעניין זה, הרי שבבנייה ישנה הבעיה גדולה יותר.

 בעבר נושא צוברי הגז לא טופל כנדרש ובאופן הראוי. הואיל ומשרד התמ"ת אינו מדווח לעירייה על האישורים שהוא מנפיק להתקנת צוברי גז והואיל וחברות הגז המתקינות את מערכות הגז לא פנו לעירייה בבקשה לקבל היתר בנייה כחוק על פעולותיהן אלה והעירייה מצידה לא דרשה ולא אכפה עניין זה, הרי שלמעשה אין לעירייה כל בסיס נתונים וכל בקרה באשר לחלק הארי של צוברי הגז הפזורים במקומות רבים ברחבי העיר.

 יש לזכור כי זה שנים רבות מתקינות חברות הגז צוברי גז והמגמה היא, מטעמי בטיחות ומטעמים נוספים אחרים, להסב גם את מכלי הגז המטלטלים, (בלוני הגז) היכן שקיימים, לצוברי גז נייחים תת-קרקעיים. כל ההסבות האלה המבוצעות בידי חברות הגז חדשות לבקרים אינן מובאות בדרך כלשהי לידיעת הגורמים העירוניים הרלוונטיים ולטיפולם. גם לכל הצוברים הרבים הללו, שלעירייה אין כל מידע על מספרם, אין היתר בנייה כנדרש משום שחברות הגז לא פעלו לקבלת היתר כזה אף לא במקרה אחד, גם לא במסגרת בקשת היתר לעבודה מצומצמת  בהתאם לתקנה בעניין.
 


טכנאי גז בירושלים | דוד רביבו 0509395952    https://vaillant.co.il         fondital.co.il        bosch.digital 

www.daikin555.life www.daikin.life www.bosch.fun www.fondital.onlinewww.fondital.shop https://www.gasco.co.il/  fondital.co.il  תנורי 

www.gas02.co.il/       https://vaillant.co.il         fondital.co.il        bosch.digital 
 
  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10 https://vaillant.co.il         fondital.co.il        bosch.digital 
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10  https://vaillant.co.il         fondital.co.il        bosch.digital 
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10  https://vaillant.co.il         fondital.co.il        bosch.digital 
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5) 
סנן

טכנאי גז מוסמך למעלה מ-30 שנים. דוד רביבו 0509395952 טכנאי יונקרס, sime סימה.פונדיטל, בוש, אימרגז, הריסטון, בקסי, ואליאנט, ריניי, בקזי, פירולי, תנורי הסקה בגז מכירה,תיקון והחלפה, נקודות גז, כיריים, מחממי מים. www.daikin.tel 0509395952 משאבות חום חימום תת ריצפתי www.daikin.life daikin.im משאבת חום  

משאבת חום מחיר www.daikin.tel 0509395952 משאבות חום חימום תת ריצפתי www.daikin.life daikin.im
משאבת חום למזגן   www.daikin.tel 0509395952 משאבות חום חימום תת ריצפתי www.daikin.life daikin.im
https://www.gasco.co.il
 אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5)  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5) 
סנן 
סנן  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3)  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5)  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5) 
סנן  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5) 
סנן  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5) 
סנן  אספקת גז לשימוש ביתי5ק"ג בלבד   (3
 התקנת תשתיות גז   (10
 בדיקות למערכות הגז   (10 
 הוספת נקודות גז   (10
 העתקת נקודות גז   (10
 הזזת מכלי גז לפי תקן   (9
 תיקון והחלפת צנרת גז   (10
 החלפת ברזי גז   (10
 התקנת גלאי גז   (10
 תיקון גלאי גז   (6
 שירות לגריל גז   (8) 
 שירות למחממי מים בגז   (9) 
 מכשירי גז ביתיים   (8) 
 תיקון כיריים ותנורי מטבח   (4) 
 התקנת כיריים   (3) 
 תיקון תנורי חימום בגז   (5) 
 ציוד ומכשירי גז תעשייתיים   (7) 
 ייצור ואספקת גזים   (2) 
 אספקת גז לחקלאות   (3) 
 אספקת גז לרכב   (3) 
 אירוסולים   (3) 
 מבערים   (5) 
 

הסקה בגז יונקרס  |   יונקרס גז מחיר  |   ariston.gdn ariston.shop   |   משאבות חום  |   https://www.gasco.co.il  |   יונקרס בוש טכנאי גז 0509395952  |   יונקרס בוש טכנאי גז  |   בוש יונקרס פונדיטל סימה אריסטון מייקרו ריניי אימרגז דמרד בקסי  |